Details

General


Morphemic form: {ənə}N
New orthography: ini
Proto-eskimoic root: ənə
Morpheme type: Noun base
Right sandhi: None

DescriptionNoun stem


Stem type: ə-stem (vowel stem)
Declension type: p-declined
Declension sandhi: Regular
ABS.sg ERG.sg ERG.pl ALL.sg ABS.3sg/sg Special forms
New orthography ini inip init inimut inaa
Phonemic notation ənə ənəp ənət ənəmut ənəa

Meaning(s)


Meaning Notes
room Also in a more general sense, e.g.nerlerit inaat, 'nests of the geese'.