English

English Morpheme New Orthography Proto-eskimoic
'Actor' goes to N N{-liaq}V -liarpoq liyaʀ-
'it is Vb'able' V{naq}V +narpoq naʀ
(because) it is so Vb (that ...) V{-ŋaaq}V -ngaarpoq, -ngaarmat ŋaaq-
A hits P in the N (usually refers to parts of the body) N{-ruq}V -rorpaa, -ruivoq ʀuq-
At the same time as Subject Vb V{-(cc)utəgə}V -utigaa, -atigaa, -ssutigaa, -utiginnippoq, -atiginnippoq, -ssutiginnippoq, -utigaluni, -atigaluni, -itigaluni, -jutigaluni utəkə-
Do it again! {aammalu} aammalu
Just after Possessor Vb'ed V{niutə}N +niut, +niutaa
Just after Possessor Vb'ed V{-riutə}N -riutaa
Just after Possessor Vb'ed V{niariutə}N +niariutaa
N and companions N{nkuq}N -kkut nkuɣ, nkut
N has been removed N{-iq}V -erpaa, -iivoq, -erpoq ŋiʀ-
N is broken N{-ijaq}V -iarpaa, -ajarpaa, -viarpaa, -iaavoq, -ajaavoq, -viaavoq, -iarpoq, -ajarpoq, -viarpoq ŋiyaʀ-
One who/that Vb (intransitive participle). V{ðuq}N +toq, +soq, -tsoq ðuʀ, tuʀ
The Lord (God) {naalagaq}N naalagaq, naalakki
Vb N times N{-riaq}V -riarpoq, -riarpaa, -riarluni, -riarlugu ɣiaq-, ʀiaq-
Vb a bit/briefly V{ttiaq}V -tsiarpoq tciaq
Vb a little V{ŋŋuaq}V -nnguarpoq, -nnguarnani, -nnguarani ŋ(ŋ)uðaʀ(-)
Vb a little V{-laaq}V -laarpoq la(C)aʀ(-)
Vb a little, here and there V{-aluk}V -aluppoq, -valuppoq aluk(-)
Vb a little/insignificantly V{-rujuk}V -rujuppoq ʀuluk
Vb a little/insignificantly V{-rujuuq}V -rujoorpoq ʀuluk
Vb again V{nqik}V -qqippoq nqiɣ-
Vb already now, immediately! V{-riiq}V -reerpoq, -reerit, -reerluni, -reerami, -reeruni ɣiiq-
Vb already now, immediately! V{-riiginnaq}V -riiginnarit!, -riiginnaruk!
Vb badly/poorly V{-kasik}V -kasippoq kapcak(-)
Vb badly/poorly V{-kapsak}V -kassappoq kapcak(-)
Vb continually V{juaq}V +tuarpoĸ, +juarpoq, +uarpoq ðuʀaʀ-, tuʀaʀ-
Vb difficultly V{(t)siriit}V -tseriippoq, +seriippoq c(c)iʀyaʀ-
Vb fairly much V{ttiaq}V -tsiarpoq tciaq
Vb finally, for once V{llatuaq}V -llatuarpoq
Vb for a moment! V{gallaq}V +gallarpoq, -kkallarpoq, -rallarpoq ɣallaq-
Vb for once/at least V{-tuaq}V -tuarpoq, -suarpoq tu(C)aʀ
Vb for the time being V{gallaq}V +gallarpoq, -kkallarpoq, -rallarpoq ɣallaq-
Vb gradually V{təq}V +terpoq təʀ-
Vb gradually, more and more V{(gi)jaqtuq}V -artorpoq, -jartorpoq, -riartorpoq, -kkiartorpoq yaʀ(tuʀ)-
Vb gradually, more and more V{(gi)jaqtuaaq}V -artuaarpoq, -jartuaarpoq, -riartuaarpoq, -kkiartuaarpoq yaʀ(tuʀ)-
Vb greatly V{-ŋaaq}V -ngaarpoq, -ngaarmat ŋaaq-
Vb half-heartedly V{-aqcuk}V -arsuppoq, -varsuppoq arẑuk
Vb not a bit V{galuaŋŋit}V +galuanngilaq, -kkaluanngilaq, -raluanngilaq
Vb not at all V{ŋŋivik}V -nngivippoq
Vb not really V{-viŋŋit}V -vinngilaq
Vb often/all the time V{ðainnaq}V +taannarpoq, +saannarpoq
Vb only/solely V{-tuaq}V -tuarpoq, -suarpoq tu(C)aʀ
Vb please V{ŋŋuaq}V -nnguarpoq, -nnguarnani, -nnguarani ŋ(ŋ)uðaʀ(-)
Vb powerfully/with force V{(q)cuaq}V +suarpoq, -rsuarpoq ðuɣaʀ(-)
Vb really V{-viksuq}V -vissorpoq, -issorpoq
Vb really/fully/completely V{-vik}V -vippoq, -ippoq piɣ(-)
Vb strongly/rapidly V{llaq}V -llarpoq, -llarmat ɬɬaq-, llaq-
Vb suddenly V{-kaq}V -karpoq k(k)aʀ-, q(q)aʀ-
Vb very much V{-kaallak}V -kaallappoq
Vb very/too much V{vallaaq}V +vallaarpoq, -allaarpoq, +pallaarpoq vaɬɬaɣ-
Vb well V{(l)luaq}V +luarpoq, -lluarpoq l(l)u(C)aʀ-, l(l)u(C)ataʀ-
Vb'ed long ago V{-riikatak}V -riikatappoq
Actor buys N N{si}V +sivoq ci-
Actor celebrates N N{siuq}V +siorpoq ci(C)uʀ-
Actor consumes N N{tuq}V +torpoq, +sorpoq tuʀ-
Actor craves N N{ŋŋiq}V -nngerpoq ŋŋiq-
Actor craves N N{-guk}V -guppoq, -ruppoq yuɣ-
Actor dies {tuqu}V toquvoq tuqu(-)
Actor does something to get someone to Vb him V{tqusaaq}V -qqusaarpoq
Actor eats {nərə}V nerivaa, nerivoq nəʀə-
Actor encounters N N{si}V +sivoq ci-
Actor feels pain in his N N{-lirə}V -lerivoq liqə-
Actor fetches N N{-isuq}V -isorpoq, -asorpoq, -visorpoq ituq-
Actor gathers/fetches/collects N N{taq}V +tarpoq, +sarpoq taʀ-
Actor gets N N{nnak}V -nnappoq nnak-
Actor has (a) small N N{-kit}V -kippoq, -kitsoq k(k)it-
Actor has N N{-qaq}V -qarpoq ŋqaʀ-
Actor has Vb'ed some indefinite N V{-ðaqaq}V -taqarpoq, -saqarpoq, -gaqarpoq
Actor has become (more) Vb'ing V{si}V +sivoq li-
Actor has become N N{ŋŋuq}V -nngorpoq ŋ(ŋ)uʀ-
Actor has become N-free N{-iq}V -erpaa, -iivoq, -erpoq ŋiʀ-
Actor has few N N{-kit}V -kippoq, -kitsoq k(k)it-
Actor has good N N{-giksaaq}V -gissaarpoq, rissaarpoq
Actor has good/beautiful N N{-gik}V -gippoq, -rippoq kiɣ-
Actor has gotten a better N N{-giksi}V -gissivoq, -rissivoq kiɣ-
Actor has gotten a new N N{taaq}V +taarpoq, +saarpoq taaq(-)
Actor has gotten less/smaller N N{-kitli}V -killivoq
Actor has rather little N N{-kicaaq}V -kisaarpoq
Actor has too few/little N N{-kitliuq}V -killiorpoq
Actor imitates N N{-ucaaq}V -usaarpoq, -asaarpoq, -jusaarpoq ŋuðaʀaʀ-
Actor intends to Vb V{niaq}V +niarpoq, +niarit!, +niarluni, +niartoq ni(C)aʀ-
Actor is (characteristically) Vb'ing V{ðuu}V +tuuvoq, +suuvoq
Actor is Vb'able V{kcau}V
Actor is an N N{-u}V -uvoq, -avoq, -juvoq ŋu-
Actor is as big as (something) {aŋtəgə}V atsigaaq
Actor is bad {ajuq}V ajorpoq ayuq-
Actor is big {aŋə}V angivoq aŋə-
Actor is broken/not working/out of order {ajuq}V ajorpoq ayuq-
Actor is distant/far away {uŋasik}V ungasippoq uŋasik
Actor is exposed to N N{siuq}V +siorpoq ci(C)uʀ-
Actor is good for/as N N{kkuminaq}V -kkuminarpoq yuminaq-
Actor is long {takə}V takivoq takə-
Actor is more/most Vb'ing V{nəru}V +neruvoq
Actor is much (much) more Vb'ing V{nərujukcuu}V +nerujussuuvoq
Actor is on a hunting trip for N N{-liaq}V -liarpoq liyaʀ-
Actor is rather far in/to N N{-sik}V +sippoq ðiɣ-
Actor is ready to Vb V{-rijainnau}V -riaannaavoq
Actor is small {mikə}V mikivoq mikə-
Actor is suitable as N N{kcaqqik}V -ssaqqippoq
Actor is the most Vb'ing V{nəqvau}V +nerpaavoq, +nerpaajuvoq
Actor is tired of eating N N{-katak}V -katappoq ŋtaɣ-
Actor is un-Vb'able V{nait}V +naappoq, +naak!
Actor is un-Vb'ing V{-it}V -ippoq, -appoq, -ik!, -ak! ŋit-
Actor lacks N N{-ilatti}V -ilatsivoq, -alatsivoq, -vilatsivoq ŋit-
Actor lacks N N{-iliqə}V -ileqivoq, -aleqivoq, -vileqivoq ŋiɬiqə-
Actor lacks N N{kcailiqə}V -ssaaleqivoq ŋiɬiqə-
Actor lacks N N{kcaisua}V -ssaasuavoq
Actor lies to the N N{(q)vasik}V +pasippoq, -rpasippoq
Actor lives in N N{miu}V +miuvoq miʀu
Actor makes N N{-li}V -livoq, -sivoq li-
Actor makes N N{-liuq}V -liorpoq, -siorpoq li(C)uʀ-
Actor makes use of N N{(q)cuq}V +sorpoq, -rsorpoq qðuʀ-
Actor pretends to Vb V{ðuucaaq}V +tuusaarpoq, +suusaarpoq, -tsuusaarpoq
Actor removes N N{-iq}V -erpaa, -iivoq, -erpoq ŋiʀ-
Actor resembles N N{(q)vasik}V +pasippoq, -rpasippoq
Actor resembles N N{-ŋa}V -ngavoq ŋa-
Actor says something {uqaq}V oqarpoq uqaq(-)
Actor searches for N N{siuq}V +siorpoq ci(C)uʀ-
Actor seems to be N N{(q)valuk}V +(r)paluppoq valuk-
Actor seems to be Vb'ing V{(q)valuk}V +(r)paluppoq valuk-
Actor spends the N N{-li}V -livoq, -sivoq li-
Actor travels around in/on N N{siuq}V +siorpoq ci(C)uʀ-
Actor tries/strives to Vb V{niaq}V +niarpoq, +niarit!, +niarluni, +niartoq ni(C)aʀ-
Actor turns N N{-liq}V -lerpaa, -serpaa, -liivoq, -siivoq liʀ-
Actor uses N (for transportation) N{tuq}V +torpoq, +sorpoq tuʀ-
Actor works {suli}V sulivoq cu(na)li-
Actor works with N N{-lirə}V -lerivoq liqə-
Actors are all mutually Ns N{-giiaaq}V -giiaarput
Actors are mutually Ns N{-giik}V -giipput, -riipput ɣiik, ɣiit
Agent Vb with Patient` V{-ut(ə)}V -uppaa, -appaa, -ussivoq, -assivoq utə-
Agent/Patient kills himself/commits suicide {tuqut}V toquppaa, toqutsivoq, toquppoq tuqut-
Agent Vb Patient in the meantime, while waiting for Someone to Vb V{(t)siisəgə}V -tsiisigaa, +siisigaa, -tsiisigalugu, +siisigalugu
Agent Vb Patients piece by piece V{-uccuq}V -ussorpai, -assorpai, -ussuivoq, -assuivoq
Agent Vb at/on Patient V{(v)vigə}V +(f)figaa, +(f)figinnippoq ðvikə-
Agent Vb for Patient V{-ut(ə)}V -uppaa, -appaa, -ussivoq, -assivoq utə-
Agent Vb the Object V{-ut(ə)}V -uppaa, -appaa, -ussivoq, -assivoq utə-
Agent Vb to/for/with respect to Patient V{(v)vigə}V +(f)figaa, +(f)figinnippoq ðvikə-
Agent Vb to/for/with respect to Patient V{'-vigə}V -vigaa, -viginnippoq ðvikə-
Agent Vb to/with/for Patient V{ccut(ə)}V -ssuppaa, -ssussivoq utə-
Agent Vb to/with/for Patient V{'-t(ə)}V -ppaa, -ssivoq utə-
Agent Vb together with Patient V{-qatəgə}V -qatigaa, -qatiginnippoq
Agent begins to use Patient as N N{-liut(ə)}V -liuppaa, -siuppaa, -liussivoq, -siussivoq
Agent bids/asks Patient to Vb V{tqu}V -qquaa, -qqusivoq, -qquvoq, -qqullugu, -qqulluni, -qqunagu, -qqunani ðqə
Agent borrows Patient {atuq}V atorpaa, atuivoq, atorpoq atuʀ-
Agent causes Patient to Vb V{-t}V -ppaa, -tsivoq t-
Agent causes/makes Patient to be Vb'ing V{saq}V +sarpaa, +saavoq caʀ-
Agent considers Patient to be (too) Vb'ing V{-gə}V -gaa, -raa, -givaa, -rivaa, -ginnippoq, -rinnippoq kə-
Agent considers Patient to have (too) few/little N{-kigə}V -kigaa, -kiginnippoq
Agent eats Patient {nərə}V nerivaa, nerivoq nəʀə-
Agent finds Patient more Vb'ing than expected V{-naaq}V -naarpaa naaq-
Agent forbids (some-/anyone) to Vb him V{tquŋŋit}V -qqunngilaa
Agent forbids Patient to Vb V{tquŋŋit}V -qqunngilaa
Agent gives (an Object) to Patient {tunə}V tunivaa, tunisivoq, tunivoq tunə-
Agent gives N to Patient N{kcit}V -ssippaa, -ssiivoq kðit-
Agent gives Patient (to an Object) {tunniut(ə)}V tunniuppaa, tunniussivoq
Agent harpoons Patient {naulək}V naalippaa, naalippoq naʀuɬəɣ-
Agent harpoons a sea animal {naulək}V naalippaa, naalippoq naʀuɬəɣ-
Agent has Patient as N N{-gə}V -gaa, -givaa, -ginnippoq, -raa, -rivaa, -rinnippoq kə-
Agent has arrived {təkit}V tikippaa, tikippoq təkit-
Agent has arrived at/to/in Patient {təkit}V tikippaa, tikippoq təkit-
Agent has intercourse with Patient {atuq}V atorpaa, atuivoq, atorpoq atuʀ-
Agent is obedient {naalak}V naalappaa, naalappoq naɣa(t)-
Agent kills Patient {tuqut}V toquppaa, toqutsivoq, toquppoq tuqut-
Agent lets/causes Patient to Vb V{tət}V +tippaa, -tippaa, -tsippaa, +sippaa, -sippaa, +titsivoq, -titsivoq, -tsitsivoq, +tippoq, -tippoq, -tsippoq, +sippoq, -sippoq, +tillugu, -tillugu, -tsillugu, +sillugu, -sillugu, +tinnagu, -tinnagu, -tsinnagu, +sinnagu, -sinnagu tət-
Agent makes (an) N for Patient N{-liuut(ə)}V -liuuppaa, -siuuppaa, -liuussivoq, -siuussivoq
Agent makes (several) N from Patient, piece by piece N{-liuccuq}V -liussorpaa, -siussorpaa, -liussuivoq, -siussuivoq
Agent makes Patient be N N{ŋŋuq}V -nngorpoq ŋ(ŋ)uʀ-
Agent makes Patient into N N{ŋŋuqtət}V -nngortippaa, -nngortitsivoq
Agent makes Patient into N N{-lijarə}V -liaraa, -liarinnippoq
Agent makes Patient too Vb'ing V{-naaq}V -naarpaa naaq-
Agent obeys Patient {naalak}V naalappaa, naalappoq naɣa(t)-
Agent prevents Patient from Vb'ing V{t(s)aili}V +taalivaa, +tsaalivaa, +taalisivoq, +tsaalisivoq təta(C)ili-
Agent prevents Patient from Vb'ing V{t(s)ailiuq}V +taaliorpaa, +tsaaliorpaa, +taaliuivoq, +tsaaliuivoq
Agent provides Patient with several N N{-liqsuq}V -lersorpaa
Agent provides/equips Patient with N N{-liq}V -lerpaa, -serpaa, -liivoq, -siivoq liʀ-
Agent reads Patient {atuvaq}V atuarpaa, atuarpoq, atuaavoq atuaq-
Agent reads/goes to school. {atuvaq}V atuarpaa, atuarpoq, atuaavoq atuaq-
Agent reckons that Patient Vb V{-kkut(ə)}V -kuppaa
Agent removes N from Patient N{-iq}V -erpaa, -iivoq, -erpoq ŋiʀ-
Agent removes N from Patient N{-ijaq}V -iarpaa, -ajarpaa, -viarpaa, -iaavoq, -ajaavoq, -viaavoq, -iarpoq, -ajarpoq, -viarpoq ŋiyaʀ-
Agent requests to be Vb'ed V{tqu}V -qquaa, -qqusivoq, -qquvoq, -qqullugu, -qqulluni, -qqunagu, -qqunani ðqə
Agent rubs off {tunə}V tunivaa, tunisivoq, tunivoq tunə-
Agent says that Patient Vb V{niraq}V +nerarpaa ni-
Agent says that he (himself) Vb V{niraq}V +nerarpaa ni-
Agent searches for Patient {ujaq}V ujarpaa, ujaasivoq, ujarlerpoq ivaʀ-
Agent sees Patient {taku}V takuaa, takunnippoq, takuvugut, takuuk! taku-
Agent sells Patient {tunə}V tunivaa, tunisivoq, tunivoq tunə-
Agent serves Patient N N{lliq}V -llerpoq liʀ-
Agent smears Patient with N N{təq}V +terpaa təʀ-
Agent splits Patient {qupə}V qupivaa, qupisivoq, qupivoq qupə-
Agent thinks that Patient Vb V{tət}V +tippaa, -tippaa, -tsippaa, +sippaa, -sippaa, +titsivoq, -titsivoq, -tsitsivoq, +tippoq, -tippoq, -tsippoq, +sippoq, -sippoq, +tillugu, -tillugu, -tsillugu, +sillugu, -sillugu, +tinnagu, -tinnagu, -tsinnagu, +sinnagu, -sinnagu tət-
Agent thinks that Patient Vb V{surə}V +soraa, +sorinnippoq yukə-
Agent tries (despite difficulty) to Vb V{niaqcarə}V +niarsaraa, +niarsaraaq
Agent tries (despite difficulty) to Vb Patient V{niaqcarə}V +niarsaraa, +niarsaraaq
Agent tries to cause/make Patient Vb V{saaq}V +saarpaa, +saarivoq car-
Agent uses Patient {atuq}V atorpaa, atuivoq, atorpoq atuʀ-
Agent waits for Patient to Vb V{(t)siq}V -tserpaa, +serpaa, -tsiivoq, +siivoq c(c)iʀ-
Agent waits for Patient to Vb V{(t)sii}V -tsiivaa, +siivaa c(c)iʀ-
Agent writes {aŋlak}V allappaa, allappoq alŋaʀ(-)
Agent writes Patient {aŋlak}V allappaa, allappoq alŋaʀ(-)
Agents Vb each other (together, in a group) V{-ut(ə)}V -uppaa, -appaa, -ussivoq, -assivoq utə-
Patient is (being) Vb'ed V{tət}V +tippaa, -tippaa, -tsippaa, +sippaa, -sippaa, +titsivoq, -titsivoq, -tsitsivoq, +tippoq, -tippoq, -tsippoq, +sippoq, -sippoq, +tillugu, -tillugu, -tsillugu, +sillugu, -sillugu, +tinnagu, -tinnagu, -tsinnagu, +sinnagu, -sinnagu tət-
Patient is (such as to be) Vb'able V{naq}V +narpoq naʀ
Patient is allowed to Vb (by someone=Agent) V{tqucau}V -qqusaavoq
Patient is easily Vb'ed V{-rijainnau}V -riaannaavoq
Patient is forbidden to Vb (by someone=Agent) V{tqucauŋŋit}V -qqusaanngilaq
Patient is to be Vb'ed (by someone=Agent) V{-ðakcau}V -tassaavoq, -sassaavoq, -gassaavoq
Patient is/gets Vb'ed V{nəqaq}V +neqarpoq
Patient is/was Vb'ed V{-ðau}V -taavoq, -saavoq, -gaavoq
Patient splits {qupə}V qupivaa, qupisivoq, qupivoq qupə-
Subject becomes (more) Vb'ing V{li}V +livoq li-
Subject has become Vb'ing V{'-q}V -rpoq ʀ-, ŋ(ŋ)uʀ-
Subject has been given the right/permission to Vb V{sinnautətau}V +sinnaatitaavoq
Subject is as Vb'ing (as something) V{təgə}V +tigaaq, -tsigaaq təkə-
Subject is semi-Vb'ing V{-ucaq}V -usarpoq, -asarpoq, -jusarpoq ŋuðaʀaʀ-
Subject keeps on Vb'ing V{-ucaaq}V -usaarpoq, -asaarpoq, -jusaarpoq ŋuðaʀaʀ-
a fair-sized N N{ttiaq}N -tsiaq tciaq
a made/fabricated/produced N N{-lijaq}N -liaq li(C)aʀ
after Vb'ing V{sinnaq}V +sinnarluni, +sinnarlugu, +sinnartoq ŋinnaʀ(-)
after Subject Vb'ed, then... V{-riaq}V -riarpoq, -riarit, -riarmat, -riarpat, -riarluni ɣiaq-, ʀiaq-
after having Vb'ed V{-riiq}V -reerpoq, -reerit, -reerluni, -reerami, -reeruni ɣiiq-
almost N N{-ŋajak}N -ngajak tyaɣ
almost Vb'ing V{-ŋajak}V -ngajappoq tyaɣ
already/ever since then *{li} +li ɬi
also {aamma} aamma amma
also *{(p)tauq} +taaq, +saaq (p)tauq
although {kəsiatni} kisianni, kisiat kəði-
although Vb V{galuaq}V +galuarpoq, -raluarpoq, -kkaluarpoq ɣaluaq-
always/continually Vb'ing V{-(g)innaq}V -innarpoq, -annarpoq, -ginnarpoq ŋinnaʀ(-)
an artificially made N N{-ucijaq}N -usiaq, -asiaq, -jusiaq
and {aamma} aamma amma
and *{lu} +lu ɬu
and so (at length) Vb V{gi}V +gujoq, +gipput, +gujaa, +gina ki-
any- *{luunniit} +luunniit unni(in)
as if *{lusuuq} +lusooq
as soon as Subject Vb'ed/Vb, then... V{-riaq}V -riarpoq, -riarit, -riarmat, -riarpat, -riarluni ɣiaq-, ʀiaq-
as usual *{aasiit} +aasiit aaci(in)
at the same time as Possessor Vb'ed V{llautə}N -llaataa
back then, when Subject Vb'ed V{gallaq}V +gallarpoq, -kkallarpoq, -rallarpoq ɣallaq-
bad (big) N N{(q)cuaq}N +suaq, -rsuaq ðuɣaʀ(-)
bad N N{-rujuk}N -rujuk ʀuluk
bad/poor/pathetic N N{-kasik}N -kasik kapcak(-)
bad/poor/pathetic N N{-kapsak}N -kasik kapcak(-)
because of Vb'ing V{nəq}N +neq nəʀ
before Patient Vb'ed V{tət}V +tippaa, -tippaa, -tsippaa, +sippaa, -sippaa, +titsivoq, -titsivoq, -tsitsivoq, +tippoq, -tippoq, -tsippoq, +sippoq, -sippoq, +tillugu, -tillugu, -tsillugu, +sillugu, -sillugu, +tinnagu, -tinnagu, -tsinnagu, +sinnagu, -sinnagu tət-
before Possessor Vb'ed V{nəq}N +neq nəʀ
before Subject Vb'ed V{ŋŋitgallaq}V -nngikkallarmat
begin to Vb V{-liq}V -lerpoq liq-
big (bad) N N{(q)cuaq}N +suaq, -rsuaq ðuɣaʀ(-)
boil {ajuaq}N ajuaq ayu(ẑ)aq
book {atuvagaq}N atuagaq
but {kəsiatni} kisianni, kisiat kəði-
but *{li} +li ɬi
by the way, it is thus that ... *{maanna} +maanna maðətən
can Vb V{sinnau}V +sinnaavoq ŋinnaʀ(-)
can easily Vb V{(t)siriaq}V -tseriarpoq, +seriarpoq c(c)iʀyaʀ-
can now Vb V{sinnaaŋŋuq}V +sinnaanngorpoq
catch/kill an N N{'-t}V -ppoq t-
catch/kill an N N{(t)}V -ppoq t-
cause for Vb'ing V{ccutə}N -ssut -un
come on, Vb! V{-riaq}V -riarpoq, -riarit, -riarmat, -riarpat, -riarluni ɣiaq-, ʀiaq-
complete(ly) N N{(q)luinnaq}N +luinnaq, -rluinnaq
completely Vb'ing V{(l)luinnaq}V +luinnarpoq, -lluinnarpoq
considerable N{-ŋaaq}N -ngaaq ŋaaq-
container for N N{-livik}N -livik, -sivik
copy {accək}N assik, assinga atə(ði)
crowd of N N{(q)vak}N +paat, -rpaat vaɣ(-)
definitely not Vb V{naviaq}V +naviarpoq, +naviaqaaq, +navianngilaq, +naviarunnanngilaq, +naviarsimanngilaq, +naviarnani, +naviarani na-
does not/never Vb V{nəq ajuq}V +neq ajorpoq
don't Vb! V{-kisaq}V -kisarit, -kisaruk
edge of hand {aqvak}N arfak aʀvaɣ
emphasis N{(q)cuaq}N +suaq, -rsuaq ðuɣaʀ(-)
enormous N N{-rujukcuaq}N -rujussuaq
even if Vb V{galuaq}V +galuarpoq, -raluarpoq, -kkaluarpoq ɣaluaq-
even though *{luunniit} +luunniit unni(in)
even though Subject Vb'ed V{niaqə}V +niaqaluni, +niaqalugu
fellow N N{-qatə}N -qat qan
fellow Vb'er V{-qatə}N -qat qan
first when Subject had Vb'ed, then ... V{-riaŋŋuallaq}V -riannguallartoq
food {nərəðakcaq}N nerisassaq, nerisassat
former N V{galuaq}N -gigalui, -ugaluaq ɣaluaq-
furthermore {aammalu} aammalu
future N N{kcaq}N -ssaq kðaʀ
future, 'shall' Vb V{ssa}V -ssaaq, -ssapput tya-
go (in order to) Vb V{gijaq}V +giarpoq, -kkiarpoq, -riarpoq ɣiaq-
go (in order) to Vb V{(gi)jaqtuq}V -artorpoq, -jartorpoq, -riartorpoq, -kkiartorpoq yaʀ(tuʀ)-
good N N{ttiaqcuaq}N -tsiarsuaq
good N N{ttiaŋŋuaq}N -tsiannguaq
great flock of N N{(q)vakcuaq}N +passuit, -rpassuit
greatly Vb'ing V{ðuqcuu}V +torsuuvoq, +sorsuuvoq
group of N N{-aluk}N -aluit aluk(-)
group of N N{(q)vaaluk}N +paaluit, -rpaaluit
group of Ns that are all mutual Ns N{-giiaaq}N -giiaat
habitually/repeatedly Vb V{ðarə}V +taraaq, +saraaq ðaqə-
happen to Vb V{ðuuq}V +toorpoq, +soorpoq
has a tendency to Vb V{gajuk}V +gajuppoq, -kkajuppoq, -rajuppoq kayuɣ(-)
has already Vb'ed V{nəkuu}V +nikuuvoq
has already Vb'ed V{-riiq}V -reerpoq, -reerit, -reerluni, -reerami, -reeruni ɣiiq-
has never Vb'ed V{nəkuu}V +nikuuvoq
has once Vb'ed V{nəkuu}V +nikuuvoq
he says that ...; it is said that ... *{guuq} +gooq, -rooq, -nngooq ŋu(C)uʀ
how Vb it is! V{naq}N +naq!, +nat! naʀ-
how typical of ... *{aasiit} +aasiit aaci(in)
huge N N{(q)vak}N +paat, -rpaat vaɣ(-)
if you please *{ait} +aat ay
image {accək}N assik, assinga atə(ði)
image {acci}N assi atə(ði)
in order to Vb V{tqu}V -qquaa, -qqusivoq, -qquvoq, -qqullugu, -qqulluni, -qqunagu, -qqunani ðqə
in order to Vb V{yuma}V +jumavoq, +umavoq, -kkumavoq, -rumavoq yuɣuma-
in the meantime, before Possessor Vb V{(t)siisə}N -tsiisaa, +siisaa
indeed *{mi} +mi mi
inhabitant of N N{miuq}N +mioq, +miu miʀu
is about to Vb V{ðukcaŋŋuq}V +tussanngorpoq, +sussanngorpoq
is supposed to Vb V{ðukcau}V +tussaavoq, +sussaavoq
is tired of Vb'ing V{-katak}V -katappoq ŋtaɣ-
is very/completely Vb'ing V{nqik}V -qqippoq nqiɣ-
it V{(q)vallak}V +pallappoq, -rpallappoq vaɬɬaɣ-
it can be heard that someone/something Vb V{(q)valaaq}V +palaarpoq, -rpalaarpoq vaɬɬaɣ-
it is ... *{una} +una, +uku uv-
it is N o'clock N{ŋŋuq}V -nngorpoq ŋ(ŋ)uʀ-
it looks like N N{(q)valuk}V +(r)paluppoq valuk-
it sounds like N N{(q)valuk}V +(r)paluppoq valuk-
javelin {nauləgaq}N naaligaq naʀuɬəkaʀ, naʀuɬəɣ-
just (an) N N{-(g)innaq}N -innaq, -annaq, -ginnaq ŋinnaʀ(-)
just Vb'ing V{-(g)innaq}V -innarpoq, -annarpoq, -ginnarpoq ŋinnaʀ(-)
just after Subject Vb'ed V{niariaq}V +niariartoq
just as Subject Vb'ed V{niaqə}V +niaqaluni, +niaqalugu
just as Subject Vb'ed V{llaq}V -llarpoq, -llarmat ɬɬaq-, llaq-
just before Subject Vb'ed V{-ŋajaliq}V -ngajalermat, -ngajalersoq
just like *{lusuuq} +lusooq
just now {aitcaat} aatsaat uv(v)atciaq
letter {aŋlagaq}N allagaq, allakkat alŋaʀ(-)
little (cute) N N{ŋŋuaq}N -nnguaq ŋ(ŋ)uðaʀ(-)
long-tailed duck {agləq}N alleq aɬɣiʀ
longest/smaller {taknəq}N tanneq
manner/way of Vb'ing V{-usiq}N -useq uciʀ
map {accək}N assik, assinga atə(ði)
master {naalagaq}N naalagaq, naalakki
maybe/perhaps {immaqa} immaqa imma
means to search for N N{siutə}N +siut ci(C)un
means to travel in/through N N{siutə}N +siut ci(C)un
might it be that...? *{mitaava} +mitaava
must Vb V{ðarijaqaq}V +tariaqarpoq, +sariaqarpoq ɣiaqaq-
mutual Ns N{-giik}N -giit, -riit ɣiik, ɣiit
new N N{taaq}N +taaq, +saaq taaq(-)
nice N N{ttialak}N -tsialak
niulerivoq N{-lirə}V -lerivoq liqə-
not at all Vb V{ŋŋitluinnaq}V +luinnarpoq
not even/at all *{luunniit} +luunniit unni(in)
not until {aitcaat} aatsaat uv(v)atciaq
not, negation V{ŋŋit}V -nngilaq, -nngilaa, -nngila?, -nngitsoq, -nngiliuk?, -nnginnama, -nngikkili! nʀit-
now again *{aasiit} +aasiit aaci(in)
o ... *{aa} +aa a(a)
oh wow, how Vb it is! V{ŋŋuaqci}N -nnguarsi
old N N{-tuqaq}N -toqaq, -soqaq tuqaq
one equipped with N N{-lək}N -lik ləɣ
one most in the N direction N{(l)liq}N +leq, -lleq, -rleq l(l)iʀ
one who Vb (of/for Patient) (active participle) V{ðə}N +ti, +si ðə
one who is on a hunting trip for N N{-liaq}N -liaq liyaʀ-
one who often Vb V{gajuuq}N -gajooq, -rajooq, -kkajooq kayuɣ(-)
one who tries to Vb V{niaq}N +niaq ni(C)aʀ-
one who/that is Vb'ed (passive participle) V{-ðaq}N -taq, +saq, -saq, -gaq, -aq ðaʀ, kaʀ
one with a good N N{-gik}N -gik, -rik kiɣ-
or *{luunniit} +luunniit unni(in)
or {imaluunniit} imaluunniit
owned N N{-utə}N -ut, -at, +jut ŋutə-
part/member of N N{taq}N +taq, +saq taʀ
path {apqutə}N aqqut, aqqutaa apʀun
photograph {accilijaq}N assiliaq, assilissat
picture {accilijaq}N assiliaq, assilissat
piece of N N{-minəq}N -mineq vinəʀ
place to keep/store N N{-livik}N -livik, -sivik
place where one Vb V{(v)vik}N +fik, +ffik ðviɣ
place where one Vb V{'-vik}N -vik ðviɣ
place/thing where one must Vb V{-rijaq}N -riaq, -rissat yaʀ
polite command V{niaq}V +niarpoq, +niarit!, +niarluni, +niartoq ni(C)aʀ-
poor, useless N N{-aqcuk}N -arsuk, -varsuk aʀẑuk
probably Vb V{naviaq}V +naviarpoq, +naviaqaaq, +navianngilaq, +naviarunnanngilaq, +naviarsimanngilaq, +naviarnani, +naviarani na-
quality of Vb'ing V{ccusiq}N -ssuseq uciʀ
rather Vb V{kkajaaq}N -kkajaaq
real/genuine N N{-vik}N -vik piɣ(-)
reason for Vb'ing V{-(cc)utə}N -ut, -at -un
recurring/habitually Vb V{ðaq}V +sarpoq, +tarpoq, +sarluni, +tarluni, +sarlugu, +tarlugu ðaʀ-
remains of N N{-kuq}N -koq, -ku k(k)uʀ
remember to Vb! V{ðaq}V +sarpoq, +tarpoq, +sarluni, +tarluni, +sarlugu, +tarlugu ðaʀ-
repeated action V{(q)cuq}V +sorpoq, -rsorpoq qðuʀ-
repeated action V{tuq}V +torpoq tuʀ-
repeated/prolonged activity V{-uq}V -orpoq (C)uʀ-
repeated/prolonged activity V{-aq}V -arpoq aʀ-
right/just N{ŋŋuaq}N -nnguaq ŋ(ŋ)uðaʀ(-)
right? *{ait} +aat ay
road {apqusinəq}N aqqusineq, aqqusernga apqucinəq
roof beam {auvəq}N aaveq aʀuvəʀ(aʀ)
row {iput}V ipuppoq iput-
seemingly Vb V{gunaq}V +gunarpoq, -kkunarpoq, -runarpoq yuknaʀ-, yunaʀ-
set about to Vb V{-riaq}V -riarpoq, -riarit, -riarmat, -riarpat, -riarluni ɣiaq-, ʀiaq-
several Subjects strive together to Vb V{niut(ə)}V +niupput
should/would have Vb'ed (but...) V{ssagaluaq}V -ssagaluarpoq
six {aqvinəq}N arfineq, arferngat aʀvaɣ, aʀvin(ə)ləɣ
six {aqvinələk}N arfinillit aʀvaɣ, aʀvin(ə)ləɣ
sixteen {aqviqsanəq}N arfersaneq, arfersarngat aʀvaɣ, aʀvin(ə)ləɣ
sixteen {aqviqsanələk}N arfersanillit aʀvaɣ, aʀvin(ə)ləɣ
small N N{-araq}N -araq ʀaʀ
small N N{-Vraq}N -eraq, -oraq ʀaʀ
so that Subject Vb'ed V{niassa}V +niassammat, +niassammagu
softens a command V{-laaq}V -laarpoq la(C)aʀ(-)
something acquired N{siaq}N +siaq
something awaited to Vb V{(t)siiaq}N -tsiiaq, +siiaq
something encountered N{siaq}N +siaq
something resembling N N{-ucaaq}N -usaaq, -asaaq, -jusaaq ŋ(ŋ)uðaʀ(-)
something resembling N N{-ucaq}N -usaaq, -asaaq, -jusaaq ŋ(ŋ)uðaʀ(-)
something that is almost Vb V{-ŋajak}N -ngajak tyaɣ
sound of Vb'ing N{(q)valuk}N -rpaluk, +paluk valuk-
spear {nauləgaq}N naaligaq naʀuɬəkaʀ, naʀuɬəɣ-
street {apqutə}N aqqut, aqqutaa apʀun
suleqatigiipput V{-qatəgiik}V -qatigiipput
the (very) most N N{(q)vaaq}N +paaq, -rpaaq vaɣ(-)
the Vb'ing of Possessor V{nəq}N +neq nəʀ
the act of Vb'ing V{nəq}N +neq nəʀ
the biggest/bigger {aŋnəq}N anneq
the highest/chief N N{-unəq}N -uneq, -aneq
the longest of the two clock-hands {taknəq}N tanneq
the more/most Vb'ing V{nəq}N +neq nəʀ
the most Vb'ing V{nəqvaaq}N +nerpaaq nəʀpa(C)aʀ
the most Vb'ing (of N) V{nəqcaq}N +nersaq
the only/sole N N{-tuaq}N -tuaq, -suaq tuaq
the smaller/smallest {miknəq}N minneq
there are almost no N N{-isak}V -isappoq, -asappoq, -visappoq icaɣ-
there is N N{-qaq}V -qarpoq ŋqaʀ-
there is a lack/shortage of N N{-ilatti}V -ilatsivoq, -alatsivoq, -vilatsivoq ŋit-
there is good N N{-giksaaq}V -gissaarpoq, rissaarpoq
there is good/beautiful N N{-gik}V -gippoq, -rippoq kiɣ-
there is/are no N N{-it}V -ippoq, -appoq ŋit-
there is/are someone (who is/are) Vb'ing V{ðuqaq}V +toqarpoq, +soqarpoq
thing resembling N N{-aq}N -aq, -gaq
thing resembling N N{cuk}N +suk yuɣ, ðuɣ
though Subject should have Vb'ed V{niassaqə}V +niassaqaluni, +niassaqalugu
thus {ima} ima imma
time when V{-(cc)utə}N -ut, -at -un
time when one Vb's V{(v)vik}N +fik, +ffik ðviɣ
time when one Vb's V{'-vik}N -vik ðviɣ
tool/means for (causing) Vb'ing V{sautə}N +saat
tool/means for Vb'ing V{-(cc)utə}N -ut, -at -un
tool/means for Vb'ing V{'-tə}N -t un
tool/means for striving to Vb'ing V{niutə}N +niut, +niutaa
toy harpoon {nauləgaq}N naaligaq naʀuɬəkaʀ, naʀuɬəɣ-
traditional food pertaning to N N{-minəq}N -mineq vinəʀ
traveller to N N{-liaq}N -liaq liyaʀ-
tries unsuccessfully to Vb V{-riaraluaq}V -riaraluarpoq
try (all the time/at all cost) to just Vb V{niinnaq}V +niinnarpoq
try and Vb! V{-riassa}V -riassagit, -riassajuk
until Object Vb'es V{(t)siisəgə}V -tsiisigaa, +siisigaa, -tsiisigalugu, +siisigalugu
until Possessor Vb'es V{(t)siicaq}N -tsiisaa, +siisaa
very (very) much Vb'ing V{ðurujukcuu}V +torujussuuvoq, +sorujussuuvoq
very/highly Vb V{-qə}V -qaaq ʀqə-
walrus {aavəq}N aaveq ayvəʀ
want to Vb V{(q)gusuk}V -rusuppoq, -kkusuppoq yuɣ-
want to Vb V{yuma}V +jumavoq, +umavoq, -kkumavoq, -rumavoq yuɣuma-
was (actually) Vb'ing (but/however ...) V{galuaq}V +galuarpoq, -raluarpoq, -kkaluarpoq ɣaluaq-
way {apqutə}N aqqut, aqqutaa apʀun
we (Subject(s) and I) *{lu} +lu ɬu
what about ...? *{mi} +mi mi
when Subject had Vb'ed, then ... (surprise) V{-riallaq}V -riallarmat, -riallartoq
whether perhaps Vb V{niq}V +nerpoq, +nersoq n(n)iq-
whether perhaps Agent might be Vb'ing V{surə}V +soraa, +sorinnippoq yukə-
while Actor Vb'ed V{niaq}V +niarpoq, +niarit!, +niarluni, +niartoq ni(C)aʀ-
while Patient Vb'ed V{tət}V +tippaa, -tippaa, -tsippaa, +sippaa, -sippaa, +titsivoq, -titsivoq, -tsitsivoq, +tippoq, -tippoq, -tsippoq, +sippoq, -sippoq, +tillugu, -tillugu, -tsillugu, +sillugu, -sillugu, +tinnagu, -tinnagu, -tsinnagu, +sinnagu, -sinnagu tət-
while/during Possessor Vb'ed V{nəq}N +neq nəʀ
will eventually/sometimes Vb V{yumaaq}V -jumaarpoq, -kkumaarpoq, -rumaarpoq, -umaarpoq yumaaq-, yuɣuma-
wish *{tuq} +toq tuʀ
without Vb'ing V{ssa}V -ssaaq, -ssapput tya-
without Vb'ing V{tqu}V -qquaa, -qqusivoq, -qquvoq, -qqullugu, -qqulluni, -qqunagu, -qqunani ðqə
without Vb'ing V{yuma}V +jumavoq, +umavoq, -kkumavoq, -rumavoq yuɣuma-
without even Vb'ing V{ŋŋuaq}V -nnguarpoq, -nnguarnani, -nnguarani ŋ(ŋ)uðaʀ(-)
would (otherwise) have wanted to Vb (but...) V{yumagaluaq}V +jumagaluarpoq, +umagaluarpoq, -kkumagaluarpoq, -rumagaluarpoq
would rather Vb (than do something else) V{yumanəru}V +jumaneruvoq, +umaneruvoq, -kkumaneruvoq, -rumaneruvoq
young of N N{-aq}N -aq, -gaq