Details

General


Morphemic form: {mətəq}N
New orthography: miteq
Proto-eskimoic root: mətəʀ
Morpheme type: Noun base
Right sandhi: None

DescriptionNoun stem


Stem type: Strong q-stem
Declension type: up-declined
Declension sandhi: Metathesis
ABS.sg ERG.sg ERG.pl ALL.sg ABS.3sg/sg Special forms
New orthography miteq meqqup meqqit mitermut meqqa
Phonemic notation mətəq mətqup mətqit mətəqmut mətqa

Meaning(s)


Meaning Notes
eider duck