Details

General


Morphemic form: {nəpə}N
New orthography: nipi
Proto-eskimoic root: nəpə
Morpheme type: Noun base
Right sandhi: None

DescriptionNoun stem


Stem type: ə-stem (vowel stem)
Declension type: p-declined
Declension sandhi: Regular
ABS.sg ERG.sg ERG.pl ALL.sg ABS.3sg/sg Special forms
New orthography nipi nipip nipit nipimut nipaa
Phonemic notation nəpə nəpəp nəpət nəpəmut nəpəa

Meaning(s)


Meaning Notes
voice